ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานบันทึกข้อมูล วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากอุตสาหกรรม (G14)